Kuhmo Oy:n Vuosi 2022 oli taloudellisesti hyvä

touko 15, 2023

Nopeat sahatavaran kysyntä‐ ja hinnanmuutokset leimasivat vuotta 2022. Alkuvuoden maltillinen
kysynnän kasvu muuttui Ukrainan sodan alettua kiivaaksi saatavuuden varmistamiseksi, joka
heijastui nopeasti hintoihin. Korkeimmat hinnat saavutettiin kesäkuussa, jonka jälkeen kysyntä ja
hinnat heikkenivät nopeasti kohti vuoden loppua.

Yhtiö tuotti sahatavaraa 360 000 m3 (vuonna 2021 392 000 m3), sahatavaratoimitukset supistuivat
18 000 m3 verrattuna edellisvuoteen. Matala tuotantomäärä vaikutti keskeisesti alentuneeseen
toimitusmäärään. Tuotantoa rajoitti ennen kaikkea toisen paketointilaitoksen koeajojen
aiheuttamat haasteet paketointikapasiteetille. Tuotantoa rajoitettiin loppuvuodesta myös
markkinaperustein.

Liikevaihto supistui hieman edellisvuodesta ollen 125,4 M€ (2021 126,1 M€). Liikevoitto oli 24,8
M€ (2021 32,7 M€), joten taloudellinen tulos oli edelleen kiitettävä. Merkittävistä 19 M€
investoinneista huolimatta yhtiön omavaraisuusaste nousi edelleen ollen 70,56 %. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 47,2 %. Tulos muodostui pääosin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vuonna 2023 yhtiö jatkaa monivuotista investointiohjelmaansa pääsahalinjansa uudistamiseksi ja
tuotantolaitosten modernisoimiseksi. Investointiohjelma etenee aikataulussa ja sen ennakoidaan
valmistuvan syyskuussa 2023.

Vuosi 2023 tulee olemaan taloudellisesti haastava edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti
alentuneiden sahatavaran hintojen, ja kohonneiden tuotanto‐ ja toimituskustannusten johdosta.
Kysynnässä on omat haasteensa kaikilla päämarkkina‐alueilla. Suhdanteen merkittävä
kohentuminen edellyttää käännettä maailmantaloudessa.

”Todennäköisesti loppuvuoden aikana tullaan näkemään tuotannonrajoituksia. Kaikkiin
kustannuksiin, mukaan lukien tukit ja parrut, kohdistuu voimakkaita hintojen alentamispaineita ja
sahatavaran hintoja on nostettava toimintaedellytysten turvaamiseksi.” – Tommi Ruha,
toimitusjohtaja Kuhmo Oy.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yhtiö ennustaa sahatavaran kysynnän jatkuvan hyvänä.
Sahatavaraa tarvitaan ilmastoystävällisenä materiaalina niin rakentamisessa kuin muissakin
käytöissä yhä enenevässä määrin ympäri maailmaa. Edellytyksenä Sahateollisuuden menestykseen
Suomessa on hyvä toimintaympäristö, jossa kustannuskilpailukyky on riittävä maailman
markkinoiden kilpailussa menestymiseen.

”Suomalaisen puuteollisuuden toimintaympäristöä ei tule heikentää lisäsuojelulla tai muilla
metsien käytön rajoituksilla – ei yksityisillä, eikä valtionmailla.” ‐ Tommi Ruha, toimitusjohtaja
Kuhmo Oy.

Kuhmo Oy kiittää henkilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan hyvin sujuneesta vuodesta 2022 ja
toivottaa heille menestystä kuluvana vuotena.

Kuhmossa 15.5.2023
Tommi Ruha, toimitusjohtaja, Kuhmo Oy
puh. 050 410 3845

Tiedote PDF-muodossa >>